Referat

Årsmøtereferat 2019


Årsmøtet ble holdt hos Gjøran Storsæther på Frei i Kristiansund søndag 03.03.19. 16 stk. deltok på møte.

Sak 1 – VELKOMMEN/ KONSTITUERING

Årsmøterepresentantene ble ønsket velkommen av leder. Ingen merknader til innkalling/saksliste. Kjetil Uri ble valgt til møteleder og Gjøran Storsæther ble valgt til referent.

Sak 2 – Godkjenning av innkalling/saksliste Ingen merknader.

Sak 3 – ÅRSMELDING 2018.

Årsmeldinga ble godkjent uten merknader.

Sak 4 – REGNSKAP OG ØKONOMI

Regnskapet for 2018 ble lagt fram av kasserer Lars M. Eidsvaag. Regnskapet ble gjennomgått og godkjent. Kasserer orienterte også om klubbens økonomi. Klubben har nå fått ordnet med nettbank for klubbens konto i DNB.

Sak 5 – STYRESAKER. ORIENTERING TIL ÅRSMØTET.

Styremøtet ble holdt i forkant av årsmøtet 2018. Tilstede på styremøtet var: Kjetil Uri, Frank H. Larsen, Endre Romuld, Lars M. Eidsvaag, Gjøran Storsæther, Øystein M. Sørheim, Ottar Hofseth, Odd Arne Wiik og Nina Venaas. Viser til årsmøtesak 6 og 7 .

Sak 6 – DYREGOD-DAGANE 2019

Styresak 1/19 – Dyregod 2019 På Dyregod-dagane 2019 (30.aug. – 1.sept) vil klubben som vanlig delta med PR- stand, og stille ut fugler som tidligere år. Det ble valgt en Dyregod-komite’ bestående av Nina Venaas, Endre Romuld og Gjøran Storsæther. Som utstillere og deltagere på PR-standen vil medlemmer bli prioritert. Se også sak 9.

Sak 7 – LANDSUTSTILLLINGA 2019

Styresak 2/19- Medarrangør av Landsutstillinga i Tønsberg nov. 2019. Møre og Romsdal Hobbyfjærfeklubb skal arrangere Landsutstillinga 2019 sammen med Vestfold Hobbyfjærfeklubb i Tønsberg i november. Dato er ennå ikke fastsatt p.g.a. at utleier av utstillingshallen ennå ikke har fastsatt dato for utleie av hallen til høsten. Dette blir ei jubileumsutstilling. Vestfold Hobbyfjærfe-klubb er 40 år i 2019, og det er 25 år siden Møre og Romsdal Hobbyfjærfeklubb ble stiftet. På styremøtet ble det valgt en utstillingskomite’ fra Møre og Romsdal Hobbyfjærfeklubb. Utstillingskomiteen fra Møre og Romsdal består av: Kjetil Uri (leder), Sandra Uri, Øystein Sørheim; 

Frank H. Larsen og Gjøran Storsæther, men ennå er det plass til flere. Ta kontakt dersom du kan tenke deg å delta, med eller uten fugler. Det er en opplevelse bare å være der.

Sak 8 – Saker fra medlemmene Ingen innkomne saker

Sak 9 – PROGRAM 2019

Våren 2019 har vi planer om å arrangere en Høns og egg- dag på ”Dyregodplassen vår” i Batnfjorden etter påske, og medlemstreff på samme sted lørdag 24. august. Da skal vi forberede Dyregod 2019 som i år er siste helga i august (30. august til 1. september). På Dyregod-dagane 2019 vil klubben delta som tidligere år med fugler og PR-stand. Dette er det 11. året at Dyregod-dagane blir arrangert, og klubbens medlemmer har deltatt i alle år. I fjor byttet vi ut de gamle burene og erstattet de med nye, og vi bygde en stor gapahuk. Men dette er jo kjent for de fleste. I år vil vi også søke om midler fra SUSGjemnes (Dyregod-administrasjonen) til ytterligere vedlikehold, bl.a. å skifte ut gjerdet rundt dammen. Dette vil vi gjøre på dugnad. Det er også planlagt 2 medlemstreff på Sunnmøre. Kjetil, Øystein og Ottar tar ansvar for dette. Er det noen som kan tenke seg å invitere til medlemstreff hjemme hos seg, ta kontakt. Det er alltid kjekt å se andre sitt fuglehold.
Oppdrettslista 2019: Håper selvfølgelig på stor oppslutning om klubbens oppdrettsliste som du finner på vår hjemmeside, www.mrrfk.com - Send inn oversikt over hvilke raser du har/driver avl på til mrrfk@hotmail.no

Sak 10– Valg.

Valgkomiteen ved Øystein M. Sørheim la fram forslag til nye styremedlemmer m.v. Ingen andre forslag ble satt fram. Det ble ingen forandring av styret fra 2018 da det ble gjenvalg til samtlige verv. Styret i Møre og Romsdal Hobbyfjærfeklubb for 2019 :
Leder: Kjetil Uri gjenvalg for 1 år. Nestleder: Frank H. Larsen gjenvalgt for 2 år Kasserer: Lars M. Eidsvaag gjenvalgt for 2 år Web. red. Endre Romuld gjenvalgt for 2 år Sekretær: Gjøran Storsæther ikke på valg Styremedlem: Øystein M. Søheim ikke på valg Styremedlem: Ottar Hofseth ikke på valg
Varamedlem: Odd Arne Wiik gjenvalgt for 2 år Varamedlem: Nina Venaas ikke på valg
Materialforvaltere: Kjetil Uri - rep. Sunnmøre - gjenvalg . Eirik og Endre Romuld - rep. Nordmøre og Romsdal- gjenvalg
Valgkomite’: Kjersti Ellingsgård (leder) og Ottar Hofseth. Styret fikk fullmakt til å finne en tredje person til valgkomiteen.
Valg av delegater til Norsk Rasefjærfeforbunds årsmøte 13.04. 2018 i Bergen. Møre og Romsdal Hobbyfjærfeklubb har 4 delegater til forbundets årsmøte. Disse ble valgt: Øystein M. Sørheim, Gjøran Storsæther, Frank H. Larsen, Ottar Hofseth. Øystein Sørheim deltar på årsmøtet med fullmakter fra de tre andre.
Disponering av klubbens bankkonto i DNB. Kasserer Lars M. Eidsvaag og sekretær Gjøran Storsæther disponerer Møre og Romsdal Hobbyfjærfeklubb sin bankkontonr. 0530 46 48408 (i følge tidligere årsmøtevedtak) .
Frei 07.03.2019

Gjøran Storsæther (sekr.)

Årsmøtereferat 2018.

Årsmøtet ble holdt hos Gjøran Storsæther på Frei i Kristiansund lørdag 18.02.18.                             12 stk. deltok på selve årsmøtet.

Sak 1  – VELKOMMEN/ KONSTITUERING                                                                                                   

Årsmøterepresentantene ble ønsket velkommen av leder. Ingen merknader til innkalling/saksliste.

Kjetil Uri ble valgt til møtelederog Gjøran Storsæther ble valgt til referent.

Lars M. Eidsvaag og Odd Arne Wiik ble valgt til å skrive under årsmøteprotokollen.

Sak 2  – ÅRSMELDING                                                                                                                               Årsmeldinga ble godkjent uten merknader.

Sak 3  – REGNSKAP OG ØKONOMI      

Regnskapet for 2017 ble lagt fram av kasserer Lars M. Eidsvaag. Regnskapet ble gjennomgått og godkjent. Kasserer orienterte også om klubbens økonomi. Klubben har i flere år prøvd å få til en nettbankløsning for vår konto. Det har ikke vært så lett fordi DNB forlanger at alle styremedlemmene må møte i bankens lokaler i Kristiansund og legitimere seg med pass. Vi har etter hvert fått opprettet en ”delvis”nettbank. D.v.s. at vi har oversikt over konto, og kan hente ut kontooversikt, men kan ikke betale regninger over nettbanken. Men vi kan gå i Post i butikk å ta ut penger fra klubbens konto og/eller benytte brevgiro. Hvor er logikken ?? Det ble da vedtatt at bare to navngitte personer fra klubbens styre skal ha fullmakt til å disponere klubbens konto, og  at dette registreres i Brønnøysundregistrene. De to som ble valgt til å disponere klubbens konto er:  Lars M. Eidsvaag og Gjøran Storsæther.       

Sak 4  – STYRESAKER. ORIENTERING TIL ÅRSMØTET. 

Årsmøtet ble orientert om følgende styresaker:

Styremøtet ble holdt i forkant av årsmøtet 2018.

Tilstede: Kjetil Uri, Frank H. Larsen, Endre Romuld, Lars M. Eidsvaag, Gjøran Storsæther, Odd Arne Wiik, Øystein M. Sørheim.                                                                                                                            Meldt forfall: Nina Venaas og Daghild Rånes.

SAK 1/18 - Medarrangør av Landsutstillinga i Tønsberg nov. 2019.                     

Det har tidligere vært orientert om å arrangere Landsutstilling sammen med Vestfold Hobbyfjærfeklubb i 2019. Vi har hatt flere uformelle samtaler med Vestfold Hobbyfjærfeklubb tidligere, og nå har vi mottatt en formell forespørsel om Møre og Romsdal Hobbyfjærfeklubb vil delta som medarrangør på Landsutstillinga i nov. 2019 i Tønsberg. Dette blir ei jubileumsutstilling for Vestfold Hobbyfjærfeklubb som er 40 år i 2019. Møre og Romsdal Hobbyfjærfeklubb er 25 år i 2019, og vi kan markere 25 års jubileet som medarrangør i neste års Landsutstilling. Saken ble lagt fram for styret med info. om hva det vil si å være med på å arrangere ei Landsutstilling. Det var enighet i styret om å delta som arrangør av landsutstillinga 2019 sammen med Vestfold Hobbyfjærfeklubb . Leder Kjetil Uri sa seg villig til å være klubbens kontaktperson i forhold til Vestfold Hobbyfjærfeklubb vedr. Landsutstillinga i 2019.

 SAK  2/18 - Redusering av styret fra 7 til 5 styremedlemmer.

Dersom det i framtiden viser seg å være vanskelig å få folk til å sitte i klubbens styre, forslo Øystein M. Sørheim i valgkomiteen følgende: ”Å redusere antall styremedlemmer i lokalklubben (i framtiden) fra 7 til 5 styreremedlemmer dersom Norsk Rasefjærfeforbunds lover og vedtekter åpner for dette”. Forslaget fra Øystein kom som en følge av at det i år ikke har vært så enkelt å få besatt alle styrevervene . Forbundets lover og vedtekter sier at et styre i en lokalklubb bør bestå av 5 eller 7 styremedlemmer. Det er ønskelig å fortsatt ha et styre bestående av 7 medlemmer, men styret gikk enstemmig inn for forslaget fra Øystein M. Sørheim, dersom klubben i framtiden får problemer med å fylle alle styrevervene.

SAK 3/18 - Forslag til kandidater fra Møre og Romsdal Hobbyfjærfeklubb,  til å motta  Norsk Rasefjærfeforbunds sølv/gullnål.

Jmf. kriterier for tildeling i forbundets lover og vedtekter. Flere av de andre klubbene tilsluttet Norsk Rasefjærfeforbund fremmer forslag om sølvnål til sine medlemmer nesten årlig. Vi bør ikke være dårligere. For å motta forbundets sølvnål må man ha vært medlem i minst 15 år, og arbeidet aktivt for fjærfesaken. For å bli kvalifisert til å bli tildelt forbundets gullnål stilles flere krav.

Det ble fremmet flere forslag på kandidater. Kjetil Uri som har ansvar for Norsk Rasefjærfeforbund sin medlemsliste, og han skal sjekke hvor lenge aktuelle kandidater har vært medlem. Gjøran sjekker hvilke styreverv de enkelte har hatt og hvor lenge de har vært med i styret i lokalklubben. Gjøran sender inn forslag til Norsk Rasefjærfeforbund på personer som oppfyller kravene som stilles i forbundets lover og vedtekter, og som klubben mener fortjener en liten honnør for sitt arbeid i Møre og Romsdal Hobbyfjærfeklubb (tidl. Møre og Romsdal Rasefjærfeklubb).

Sak 5  – SAKER FRA MEDLEMMENE.

Øystein Sørheim og Ottar Hofseth vil prøve å få mer aktivitet i klubben på Sunnmøre. Årsmøtet vedtok etter forslag fra Øystein M.Sørheim å opprette ei Sunnmørsavdeling av Møre og Romsdal Hobbyfjærfeklubb. Øystein Sørheim ble valgt sammen med Ottar Hofseth, til klubbens kontaktpersoner på Sunnmøre. I midten av april vil de delta på en tema-kveld arrangert av Felleskjøpet (FK) i Volda der temaet er: ”Høns i hagen”. FK i Ålesund arrangerte en lignende kveld 30.aug. i fjor der Øystein og Ottar deltok fra Møre og Romsdal Hobbyfjærfeklubb, og informerte om klubben vår. Dette møtet var vellykket og lokalet var helt fullt av fjærfeentusiaster hos FK i Ålesund den kvelden. I etterkant av møtet i på FK i Volda vil de prøve å få til medlemstreff  hos noen fjærfeholdere på Sunnmøre. Medlemsverving er også en del av klubbens planer med dette utspillet.

Sak 6 – PROGRAM 2018

I tillegg til et eventuelt medlemstreff på Sunnmøre (sak 5) blir det medlemstreff i Batnfjorden lørdag 25. august som forberedelse til Dyregod første helga i september.

På Dyregod-dagane 2018 vil klubben delta som tidligere år med fugler og PR-stand. Dette er det 10. året at Dyregod blir arrangert, og klubbens medlemmer har deltatt i alle år. Det var Torbjørn Ræstad som ordnet med at klubben fikk innpass på Dyregod-dagane fra de ble arrangert for første gang. Torbjørn har gitt beskjed til klubben om at han også i år vil ta ansvar for årets Dyregod på vegne av klubben. Det ble fremmet forslag om at burene på ”plassen vår” på Dyregod bør byttes ut da de begynner å bli ganske medtatte etter alle disse årene.    Dette kommer i etterkant av at vi under fjordårets Dyregod-arrangement fikk fortalt at det vil bli fremmet et forslag om at Møre og Romsdal Hobbyfjærfeklubb får støtte fra SUS-Gjemnes (Dyregod-administrasjonen) til dette. Klubben vil også prøve å få til et medlemstreff til før sommeren, og minst et medlemstreff til i høst.

Sak 7 – Valg.

Valgkomiteen ved Øystein M. Sørheim la fram forslag til nye styremedlemmer m.v. Ingen andre forslag ble satt fram. Styret i Møre og Romsdal Hobbyfjærfeklubb for 2018 fikk følgende sammensetning:

Leder:                  Kjetil Uri                         gjenvalg for 1 år.

Nestleder:            Frank H. Larsen               ikke på valg

Kasserer:              Lars M. Eidsvaag              ikke på valg

Web. red.             Endre Romuld                  ikke på valg

Sekretær:             Gjøran Storsæther           gjenvalgt for 2 år

Styremedlem:       Øystein M. Søheim           valgt for 2 år

Styremedlem:       Ottar Hofseth                   valgt for 2 år

Varamedlem:        Odd Arne Wiik                ikke på valg

Varamedlem:        Nina Venaas                    valgt for 2 år

Materialforvaltere:    Kjetil Uri    -rep. Sunnmøre. Eirik og Endre Romuld - rep. Nordmøre og Romsdal  

Valgkomite’: Øystein M. Sørheim (leder), Kjersti Ellingsgård, Ottar Hofseth

Valg av delegater til Norsk Rasefjærfeforbunds  årsmøte 14.04. 2018 i Sandefjord. Møre og Romsdal Hobbyfjærfeklubb har tre delegater til forbundets årsmøte. Disse ble valgt: Øystein M. Sørheim, Lars M. Eidsvaag og Gjøran Storsæther. Sistnevnte deltar på årsmøtet med fullmakt fra de to andre.

Disponering av klubbens bankkonto i DNB.

Kasserer Lars M. Eidsvaag og sekretær Gjøran Storsæther skal disponerer Møre og Romsdal Hobbyfjærfeklubb sin bankkontonr. 0530 46 48408(I følge årsmøtevedtak) .

 

Ref.

Frei 15.03.2018

 

Gjøran Storsæther (sekr.)                           

Styremøte lørdag 11. feb. 2017.

 

Tilstede: Frank, Endre, Odd Arne, Lars og Gjøran

 

Sak 1.

Gjennomgang av årsmøtesakene

I forbindelse med navnebytte fra Møre og Romsdal Rasefjærfeklubb til Møre og Romsdal Hobbyfjærfeklubb presenterte Endre et forslag til ny logo. Styret gikk enstemmig inn for dette forslaget fra Endre, og vil legge saken frem for årsmøtet for endelig avgjørelse.

Klubben har bedt om innspill fra medlemmene, men ingen andre forslag til logo var kommet styret i hende.

 

Sak 2.

Saker fra medlemmene til årsmøtet

Ingen saker fra medlemmene til årsmøtet.'

 

Sak 3.

Æresmedlemsskap i Møre og Romsdal Rasefjærfeklubb (Hobbyfjærfeklubb) tildeles Ottar Hofseth for lang og tro innsats, derav 12 år som leder.

Styret gikk enstemmig inn for å tildele Ottar Hofseth æresmedlemskap i klubben.

Dette vil bli presentert for årsmøtet.

Styret vil også tilrå at Norsk Rasefjærfeforbund tildeler Ottar Hofseth Norsk Rasefjærfeforbunds' sølvnål for den innsatsen han har lagt ned i lokalklubben gjennom mange år.

 

Sak 4.

Eventuelt

1. - Styret vedtok å bytte bankforbindelse fra DNB til Sparebank1 Nordvest. Dette fordi kasserer har jobba i et år nå for å få nettbanktilgang uten at det har gått i orden. DNB stiller helt urimelige krav til klubben bare fordi vi vil betale regninger via nettbank, og ikke lenger via postgiro.

 

 

To styresaker ble tatt opp etter at årsmøtet offisielt var avsluttet.

 

SAK 1

Ingen av de valgte delegatene til årsmøtet i Norsk Rasefjærfeforbund i Halden 1. april hadde lyst til å reise da Møre og Romsdal RFFK bare dekker kr. 3000,- pr. delegat. Det ble da fremmet et forslag om at: «Møre og Romsdal Rasefjærfeklubb dekker de faktiske utgiftene som en delegat med fullmakter har til reise og opphold mot kvitteringer, for å delta på Norsk Rasefjærfeforbund sitt årsmøte». Dette forslaget ble enstemmig vedtatt.

SAK 2

Odd Arne Wiik fremmet et ønske om at klubben kunne presentere seg med fugler på forskjellige arrangement, festivaler m.m. i byer og tettsteder i Møre og Romsdal i sommerhalvåret. Det ble ikke fattet noe vedtak, men dette er noe styret bør arbeide med, og skaffe seg oversikt over de forskjellige tilstelninger som skal foregå i fylket.

 

Ref. v/Gjøran Storsæther

Årsmøtereferat 2017

 

Årsmøtet ble holdt kantina hos Felleskjøpet i Molde

lørdag 11. februar kl. 12.00. - 11 stk. var tilstede.

 

Sak 1 - VELKOMMEN/KONSTITUERING Leder ønsket årsmøterepresentantene velkommen.

Ingen merknader til innkalling/saksliste. Gjøran Storsæther ble valgt til ordstyrer og referent.

Torbjørn Ræstad og Lars M. Eidsvaag skriver under årsmøteprotokollen.

 

Sak 2 - ÅRSMELDING Årsmeldinga ble godkjent uten merknader.

 

Sak 3 - REGNSKAP OG ØKONOMI Regnskapet ble lagt fram for årsmøtet av kasserer Lars Eidsvaag.

Regnskapet ble godkjent.

 

Sak 4 – FORANDRING AV KLUBBENS NAVN:

Årsmøtet gikk inn for å skifte navn på klubben, - fra Møre og Romsdal Rasefjærfeklubb til Møre og Romsdal Hobbyfjærfeklubb. Et enstemmig styre gikk også inn for navneendring på møtet i Valldal, 29. oktober 2016. Viser til møtereferat.

 

Sak 5 – NY LOGO FOR KLUBBEN.

På styremøte før årsmøtet presenterte Endre Romuld et forslag til ny logo for klubben. Den nye logoen ble enstemmig vedtatt av styret, og ble presentert for årsmøtet. Årsmøtet gikk enstemmig inn for forslaget til ny logo for Møre og Romsdal Hobbyfjærfeklubb etter navneendring. Ingen andre forslag var kommet inn til årsmøtet, selv om klubben tidligere hadde invitert medlemmene til å komme med forslag/innspill til ny logo, både i årsmøteinnkallinga og i møte-referat fra møtet i Valldal 29. okt. 2016.

 

Sak 6 – Styresaker. Orientering til årsmøtet.

Enstemmig styrevedtak fra styremøte som ble holdt i forkant av årsmøtet, at Ottar Hofseth blir utnevnt til æresmedlem i Møre og Romsdal Hobbyfjærfeklubb. Årsmøtet bifalt dette.

 

Sak 7 – OPPDRETTSTUR TIL ØSTLANDET

Interessen for oppdrettstur er så absolutt til stede blant medlemmene. Årsmøtet savnet imidlertid ett par alternative datoer for turen (som ble lovet på møtet i Valldal 29. okt. 2016). Det ble da vanskelig for årsmøtedeltagerne å si om de blir med. Vi må ha noen datoer først før medlemmene kan inngå en bindende avtale om å reise. Årsmøtet sender over ballen til Kjetil for å ordne dette.

 

Sak 8 – DELTAGELSE PÅ DYREGOD-DAGANE 2017

Årsmøtet går for fortsatt deltagelse på Dyregod-dagane, og understrekte at dette er den viktigste aktiviteten klubben har for å profilere klubben. Styret må jobbe for å få flere til å delta, og stille ut fugler. Torbjørn Ræstad ble valgt som klubbens kontaktperson ovenfor arrangørene i Batnfjorden samt å administrere klubbens

deltagelse på Dyregod-dagane.

Sak 9 – SAKER FRA MEDLEMMENE

Ingen innkomne saker til årsmøtet fra medlemmene.

 

Sak 10 – PROGRAM 2017

Klubben har som mål å arrangere 4 medlemsmøter i 2017.

Ingen sa seg villige til å invitere til medlemstreff første halvår. Styret må jobbe for å få til ett eller to medlemstreff før sommeren.

I høst blir det et medlemstreff i Batnfjorden siste lørdagen i august, for å planlegge deltagelse på Dyregod-dagane 2017. Deltagelse på Dyregod-dagane første helga i september. Slaktekurs i oktober.

Ønsker tilbakemelding fra medlemmer som kan invitere til medlemsmøte hjemme hos seg.

 

Sak 11- VALG.

Etter forslag fra valgkomiteen fikk styret for 2017 følgende sammensetning:

(Ingen andre forslag).

 

Leder - Kjetil Uri - valgt for 1 år Nestleder - Frank H. Larsen - valgt for 2 år Kasserer - Lars M. Eidsvaag - valgt for 2 år Sekretær - Gjøran Storsæther - ikke på valg web.red. - Endre Romuld - valgt for 2 år

Styremedl. - Nina Venaas - ikke på valg Styremedl. - Daghild Rånes - ikke på valg

 

Varamedl. - Odd Arne Wiik - valgt for 2 år Varamedl. - Øystein Markusson Sørheim – ikke på valg.

 

Web. Ansvarlig og redaktør for klubbens hjemmeside:

Endre Romuld.

 

Materialforvaltere: Kjetil Uri - Sunnmøre

Gjøran Storsæther -Nordmøre/Romsdal.

(Begge valgt for ett år)

 

Valgkomite: Nina Venaas, (leder),Øystein Markusson Sørheim,

Trond Røyset Gustavsen.

 

Valg av delegater til NRFFs Landsmøte 9. april 2016 i Stavanger. Disse ble valgt til delegater: Gjøran Storsæther, Endre Romuld, Frank Larsen, Lars M. Eidsvaag.

 

DISPONERING AV KLUBBENS BANKKONTO. Kasserer Lars M. Eidsvaag og Gjøran Storsæther skal disponere klubbens bank konto nr. 0530 46 48408. (Se vedtak fra styremøte vedr. bytte av bankforbindelse).

 

 

Ref. Gjøran Storsæther (sekretær)

Referat fra medlemstreff hos

Sandra og Kjetil Uri i Valldalen

lørdag 29. oktober 2016

 

Det var 13 medlemmer til stede på medlemstreffet hos Sandra og Kjetil.

 

* Først ble vi med inn i fjøset der Kjetil hadde satt opp utstillingsbur.

I burene hadde han Hollandsk Dverghøns i åtte forskjellige farger. Hane og høne i hver bur. Dette ga et fint bilde av hvordan de forskjellige fargene er på henholdsvis hane og høne. Meget fine fugler. Ved siden av har de store høns. Både verpehøns og diverse rasehøns, pluss et rom med bronsjekalkuner. Kaniner var det også i noen bur. Utenfor gikk moskusender, Svanegås og Smålensgås. I hønsehuset på andre siden av huset hadde Kjetil fuglene som var sortert ut til Landsut-stillinga i Stavanger 12. -13. nov.

 

* Oppdrettstur til Østlandet våren 2017. Styret planlegger turen sammen med lederen i Vestfold Hobbyfjærfeklubb, Jonas Løvaas Gjerstad. Kjetil er kontaktperson. Vi håper det kan bli noe av turen. Alt avhenger av at et visst antall medlemmer melder seg på turen.

Det er jo flere som har meldt sin interesse allerede. Klubben vil ordne med skyss og overnatting. Mulig vi leier minibuss dersom oppslutningen om turen blir stor nok. Forskuddsbetaling ca. en mnd. før avreise. Bindende påmelding, og turen er kun for medlemmer. Saken vil bli tatt opp på årsmøtet i februar. Skal prøve å få til to alternative datoer for turen, så får vi se hva som passer best.

 

* Registrering av de norske fjærferasene, Jærhøns, Smålensgås og Norsk Hvit gås. Tilbakemelding fra medlemmene har vært laber, men noen besetninger har vi fått registrert. Dette er i samarbeid med Norsk Rasefjærfeforbund og Norsk Genresurssenter. Kartleggingen er viktig med tanke på å bevare disse fine rasene våre. Kjetil gir tilbakemelding til Forbundet.

 

* Navnebytte på klubben, fra Møre og Romsdal Rasefjærfeklubb til Møre og Romsdal Hobbyfjærfeklubb. Dette var alle enige om, og tror flere da vil melde seg inn som medlemmer i klubben. Et enstemmig styre vedtok navneendring, men saken må behandles på årsmøtet i februar før endelig vedtak er gjeldende. Det ble også bestemt at vi skal prøve å endre på klubbens logo. Silkehøna inne i rammen er ikke representativ for klubben i dag. Flere ønsker at noen av de norske rasene kan prege logoen vår. Ramma rundt den nåværende logo med egget i egg-glasset ønsker vi å beholde. Dersom noen har forslag til ny logo, -ta kontakt.

 

* Landsutstillinga i Stavanger 11.- 12. november. Utstillinga holdes på

Forus utenfor Stavanger. Fra Møre og Romsdal vet vi at Sandra, Kjetil, Victoria og Kjellrun Uri samt Gjøran Storsæther har meldt på fugler til Landsutstillinga.

 

* Lokalutstilling i Møre og Romsdal. Dersom klubben skal stå som arrangør av ei lokalutstilling, så må vi følge Norsk Rasefjærfeforbund sine utstillingsregler, og disse reglene er greie å forholde seg til. Det kreves bla. at de utstilte fuglene er ringmerket med Forbundets faste fotring. D.v.s. at en merket fugl får da en ID med nr. og årstall. Bedømming av umerkede fugler er ikke noe alternativ. Bedømming er viktig for å få vite om man avler på raseriktige dyr, slik de skal være.

Videre så må vi ha tilgang til et funksjonelt utstillingslokale, bur, dommere, fòr, spon, utstillingskatalog, premieliste, premier osv. Men det kan la seg gjøre hvis flere medlemmer stiller opp, og ringmerker sine fugler. Pr. i år er det ikke mange ringbetillinger fra medlemmer i Møre og Romsdal. Men for all del, vi kan stille ut fugler ellers i forskjellige sammenhenger som på Dyregod-dagane, på kanin-utstillinger og lignende.

Hvilken oppslutning vil ei lokalutstilling i Møre og Romsdal få ? Dette spørsmålet kom opp da bare fire stk. var villige til å stille med fugler på Dyregod- dagane.

 

* Evaluering av klubbens deltagelse på Dyregod-dagane 2016. Som nevnt i linjen over så var det vanskelig å få medlemmer til å stille.

På dugnaden på lørdagen før Dyregod-dagane var det god oppslutning, men under selve Dyregod-dagane var det ikke så mange som tok et tak. Når også bare fire stk. stilte med fugler så blir det ikke det store mangfoldet som det kunne ha blitt. Dersom flere hadde stilt opp, hadde vi fått mange flere raser og arter å vist frem. 18 350 stk. besøkte Dyregod-dagane og veldig mange av disse var innom standen vår. Dette er ei helt unik anledning til å vise oss frem, fuglene våre, og å treffe interesserte folk. Det er synd at klubbens deltagelse på dyregod-dagane henger i en tynn tråd pga lite interesse blandt medlemmene for å delta. Om vi fortsatt skal delta på Dyregod-dagane skal vi avgjøre på Årsmøtet. Håper at noen kan komme med positive innspill til mer aktivitet under Dyregod-dagane fra klubben vår.

 

 

Takk til Sandra og Kjetil for at de tok i mot oss, omvisning i fuglefjøset, for sodd, kaffe og kaker.

Møtet ble avsluttet med loddtrekning, og aldri har det vel vært så mange premier å vinne. Det ble litt på alle.

 

 

Referat v/ Gjøran Storsæther

Referat fra

Medlemstreff med dugnad på

Batnfjordsøra lørdag 27. aug.

 

Vi var 9 stk. som møtte opp på medlemstreff med

dugnad og forberedelse til Dyregod-dagane 2016

denne siste lørdagen i august.

 

Det ble gjort en kjempeinnsats. Plassen «vår» ble

ryddet, gress ble slått, burene ble reparert og not

ble trukket over burene.

I alt har vi nå 16 bur tilsammen inkl. andedammen.

Kyllinghuset som Torbjørn donerte i fjor står fortsatt på

plassen. Det er konstruert slik at taket er hengslet kan

løftes opp på en slik måte at man kan stå og se ned i

kyllinghuset. Kyllinghuset består av tre store rom, er

isolert og har montert el-anlegg. Det var bare å koble til

strøm.

Vi tok felles lunsj, og det ble avtalt hvem som stiller

med fugler.

PR- materiell som brosjyrer og Hobbyfjærfe vil bli delt

ut til interesserte, og klubbens «Informasjon og start

guide» vil bli lagt ut for salg.

Det ble også tid til loddsalg.

Det ble avtalt at vi skulle sette inn fuglene på torsdags

ettermiddag (1. sept.)

Takk til alle for dugnadsinnsatsen.

 

Referat fra Dyregod-dagane.

Torsdag 1. sept. møttes vi med fuglene. Kun 4 stykker

stilte med fugler i år, og det er i minste laget. Det har vært

en fordel om noen fler kunne ha stilt opp med fugler slik at

vi har fått vist frem flere av de fine rasene vi vet finnes i fylket.

Fortsetter det slik så henger klubbens framtidige deltagelse

på Dyregod-dagane i en meget tynn trå.

Det er veldig synd. Dette er jo den beste anledningen vi har

til å vise fram fuglene våre.

Men vi fylte opp alle burene pluss kyllinghuset. Det ble et

forrykende regnvær etter hver så vi måtte strekke presenninger

over burene. Fuglene hadde det i hvertfall tørt og godt.

 

Dyregod-dagane 2016 ble arrangert 2. -4. september, og

ble besøkt av 18 350 stk. Svært mange av disse var innom

standen vår. Må si at det var stor interesse for fuglene

våre.

Partytelt var satt opp sammen med bord og benker.

Laminerte plakater i farger med bilde og info om de

utstilte rasene var hengt på burene. Noen plakater hadde vi

fra før, og de vi manglet ordnet Endre med.

Informasjon i form av Hobbyfjærfe, Møre-Fjøra m.m. ble delt

og, «Informasjon og start guiden» ble solgt til interesserte.

Det ble mang en fugleprat, og etterspørselen etter kyllinger,

høns og andre fugler var stor.

 

Følgende medlemmer hadde med fugler:

Endre Romuld: Norsk Hvit gås, Norske Jærhøns og

Brakel.

Nina Venaas: Wyandotte, Islandshøns og Dverg Kockin

med kyllinger

Frank H. Larsen: Satyr Tragopan (fasan), Rapphøns,

Euorovaktel og Bob White vaktel.

Gjøran Storsæther: Sumatra, Hollandske dverghøns

(div.farge) pluss kyllinger.

 

Dette var de 8. Dyregod-dagane og Møre og Romsdal Rasefjærfe-

klubb har deltatt på samtlige Dyregod-dager. Det er Torbjørn

Ræstad som har vært primus motor for at klubben skulle

markere seg på denne, Midt-Norges største landbruksmesse.

Området som vi har hatt i alle disse årene er blitt opparbeidet

og utviklet mer og mer for hvert år. Det ligger sentralt til på

messeområdet, og er anlagt slik ar de besøkende kommer nær

fuglene slik at de kan beskue herligheten på nært hold.

 

Takk til dere som var med å gjøre en innsats for klubben på

Dyregod-dagane. Uten dere, ingen aktiv klubb.

 

 

Ref. v/Gjøran Storsæther

Referat fra medlemstreff hos Ottar Hofseth 16 april                                                            

Vi inviterte til medlemstreff heime hos Ottar Hofseth

lørdag 16. april.

Ottar bor like ved Vegsundbrua utenfor Spjelkavika.

Der har han både høner (Wyandotte dverg og R.I.R. Dverg)

og Indiske løpe-ender.

Vi startet dagen med at Ottar viste oss fuglene sine.

Han hadde allerede fått fram endel kyllinger av dverghønsa

sine.

Deretter gikk turen inn i stua og der spanderte Ottar brennsnut.

Så ble det snakk om ruging, oppdrett og avl. Her ble erfaringer

utvekslet pluss og nyttige råd og tips.                                                                                                                   

Program for resten av 2016: Skal prøve å få til et medlemstreff i

juni. Deretter blir det medlemstreff siste lørdagen i august i for-

bindelse med årets «Dyregod-dagar» i Batnfjorden. I tillegg er det

ønske om slaktedag også i år da fjorårets slaktedag var svært

vellykket. Dette er selvfølgelig avhengig av at noen kan ta på seg

å ha slaktedag/medlemstreff heime hos seg.

 

 Ref. fra årsmøte i Norsk Rasefjærfeforbund 9. april ved Kjetil og

Gjøran (som var på årsmøtet i Stavanger).

Klubben prøver å kartlegge hvem som driver oppdrett av de

norske fjærferasene Norske Jærhøns, Norsk hvit gås og

Smålensgås her i fylket.

 

Under møtet disket Ottar opp med kaffe og noen gedigne muffins

Takk til gjestfri Ottar for at han nok en gang inviterer til medlems-

treff hjemme hos seg i Vegsundbakken 3.

 

Avsluttet med loddsalg som vanlig

Årsmøtereferat 2016

 

Årsmøtet ble holdt kantina hos Felleskjøpet i Molde

lørdag 20. februar kl. 12.00. - 11 stk. var tilstede.

 

Sak 1 - VELKOMMEN/KONSTITUERING Leder ønsket årsmøterepresentantene velkommen.

Ingen merknader til innkalling/saksliste.

Kjetil Uri ble valgt til ordstyrer Gjøran Storsæther ble valgt til referent.

Sandra Maria Uri og Torbjørn Ræstad ble valgt til å skrive under årsmøteprotokollen.

 

Sak 2 - ÅRSMELDING Årsmeldinga ble godkjent uten merknader.

 

Sak 3 - REGNSKAP OG ØKONOMI Regnskapet ble lagt fram for årsmøtet av kasserer Lars Eidsvaag.

Regnskapet ble godkjent.

 

Sak 4 - PROGRAM 2016

Klubben har som mål å arrangere 4 medlemsmøter i 2016.

Det første medlemsmøte blir sannsynligvis hos Ottar Hofseth i april/mai.

Ønsker tilbakemelding fra medlemmer som kan invitere til medlemsmøte hjemme hos seg.

Kommer tilbake til dag og dato.

Også i år ble vi enige om å delta på Dyregod-dagene i Batnfjorden første helga i september. Torbjørn Ræstad ble valgt som leder i «Dyregodkomiteen».

Lørdagen før Dyregod-dagane blir det som vanlig medlemsmøte med dugnad på Batnfjordsøra. Håper at mange kan stille opp.

Vi håper å få til et medlemsmøte til i løpet av høsten, eventuell slaktedag.

Oppdrettsliste for 2016. Oppfordrer medlemmene til å slutte opp om oppdretts-lista. Ta kontakt med Endre på e-post: endre_666@hotmail.com

Oppdrettlista ligger på hjemmesiden vår www.mrrfk.com

Vi tar forbehold om forandringer i planene.

 

Sak 5 – STYRESAKER.

Disse sakene ble tatt opp på forkant av årsmøtet:

* Klubben går inn for å ordne med nettbank. Kasserer Lars skal ta seg av dette.

* I 2019 er Vestfold Hobbyfjærfeklubb 40 år. De har da planer om å arrangere Landsutstilling i Tønsberg. Møre og Romsdal Rasefjærfeklubb er 25 år i 2019, og det har vært uforpliktende samtaler mellom klubbene om

Møre og Romsdal RFK kan være med som medarrangør av Landsutstillinga i 2019. Årsmøtet var positiv til dette. Kommer tilbake til dette senere.

* Ønske om å avholde et lite lotteri på Dyregod-dagane. Forslag til gevinster mottas.

 

Sak 9 – VALG Valgkomiteen ved leder Nina Venaas la fram forslag til nytt styre og andre tillitsvalgte.

Ingen andre forslag ble satt fram.

 

Styret for 2016 fikk følgende sammensetning:

Leder - Kjetil Uri - valgt for 1 år Nestleder - Frank H. Larsen - ikke på valg Kasserer - Lars M. Eidsvaag - ikke på valg Sekretær - Gjøran Storsæther - valgt for 2 år web.red. - Endre Romuld - ikke på valg

Styremedl. - Nina Venaas - valgt for 2 år Styremedl. - Daghild Rånes - valgt for 2 år

 

Varamedl. - Odd Arne Wiik - ikke på valg Varamedl. - Øystein Markusson Sørheim – valgt for 2 år

 

Web. Ansvarlig og redaktør for klubbens hjemmeside:

Endre Romuld.

 

Materialforvaltere: Kjetil Uri - Sunnmøre

Gjøran Storsæther -Nordmøre/Romsdal.

(Begge valgt for ett år)

 

Valgkomite: Sandra Maria Uri (leder), Nina Venaas, Øystein Markusson Sørheim

 

Valg av delegater til NRFFs Landsmøte 9. april 2016 i Stavanger. Disse ble valgt til delegater: Gjøran Storsæther, Endre Romuld, Nina Venaas og Lars M. Eidsvaag.

 

DISPONERING AV KLUBBENS BANKKONTO. Kasserer Lars M. Eidsvaag, Ottar Hofseth og Gjøran

Storsæther disponerer klubbens bank konto nr. 0530 46 48408

 

 

 

 

 

Ref. Gjøran Storsæther (sekretær)

 

 

 

 

Sandra Maria Uri Torbjørn Ræstad

 

Møre og Romsdal Rasefjærfeklubb

Tilsluttet Norsk Rasefjærfeforbund

 

 

Styret 2016

 

Leder: Kjetil Uri, Døvingssida 280 , 6210 VALLDAL

tlf. 414 31 483 e- post: kjuri@online.no

Nestleder: Frank Harald Larsen, 6699 KJØRSVIKBUGEN

tlf. 71 64 86 44/ 994 86 587 e-post: frank_L@hotmail.no

Kasserer: Lars M. Eidsvaag, Kvalvågvn. 549, 6522 FREI

tlf. 977 91 063 e-post: lam-e@online.no

Sekretær: Gjøran Storsæther, Furuhaugen 17, 6523 FREI

tlf. 988 05 633 e- post: gjosto@online.no

Web.redaktør: Endre Romuld, Drammensvegen 560, 6433 HUSTAD

tlf. 478 51 690 e-post: endre_666@hotmail.com

Styremedl. Nina Venaas, Blombakken 42, 6490 EIDE

tlf. 932 12 458 e-post: ninaven@hotmail.no

Styremedl. Daghild Rånes, Rånesveien 208, 6530 AVERØY

tlf. 908 55 214 e-post: drnes24@gmail.com

 

Varamedl. Odd Arne Wiik, Grunden 21, 6516 KRISTIANSUND

tlf. 950 77 779 e- post: odd.arne.wiik@gmail.com

Varamedl. Øystein Markusson Sørheim, Morkaveien 52, 6105 VOLDA

tlf. 936 85 020 e-post: oystein.sorheim@tussa.com

 

Web ansvarlig/Redaktør hjemmeside:

Endre Romuld, Drammensvegen 560, 6433 HUSTAD, tlf. 478 51 690/

endre_666@hotmail.com

Hjemmeside: www.mrrfk.com

 

VALGKOMITE’

Sandra Maria Uri (leder), Døvingssida 280, 6210 VALLDAL

tlf. 951 01 754 e-post: s-m-ur@online.no

Nina Venaas, Blombakken 42, 6490 EIDE

tlf. 932 12 458 e-post: ninaven@hotmail.no

Øystein Markusson Sørheim, Morkaveien 52, 6105 VOLDA

tlf. 936 85 020 e-post: oystein.sorheim@tussa.com

 

Materialforvaltere:

Nordmøre og Romsdal: Gjøran Storsæther, Furuhaugen 17, 6523 FREI

Sunnmøre: Kjetil Uri, Døvingssida 280, 6210 VALLDAL

 

Redaktør MØRE-FJØRA: Gjøran Storsæther, tlf. 988 05 633

e- post: gjosto@online.no

ÅRSMELDING 2015

 

Møre og Romsdal Rasefjærfeklubb.

 

Møre og Romsdal Rasefjærfeklubb hadde 60 medlemmer

i 2015. Det er det samme som året før.

 

Årsmøtet 2015 ble holdt i Molde lørdag 28. februar.

 

Styret i 2014 har bestått av:

Leder: Kjetil Uri

Nestleder: Frank Harald Larsen

Kasserer: Lars M. Eidsvaag

Sekretær: Gjøran Storsæther

Web. ansvarlig: Endre Romuld

Styremedl. : Ottar Hofseth,

Styremedl.: Jan T. Jemtegård.

Varamedlemmer: Odd Arne Wiik og Ola Ulset

 

I løpet av året har det vært 1 styremøte og 4 medlems-treff,

og deltagelse på Dyregod-dagane på Batnfjordsøra 4. til 7.

september.

Referat fra medlemstreffene er sendt til medlemmene pluss

at referatene ligger på hjemmesiden vår, www.mrrfk.com

 

Medlemstreff har vært følgende steder:

Lørdag 9. mai hos Odd Arne Wiik på Averøya.

Lørdag 6. juni hos Endre og Eirik Romuld på Hustad

Lørdag 29. august på Batnfjordsøra i forbindelse med Dyregod-dagane.

Lørdag 31. oktober (Slaktedag) hos Tove Bjørnholm og Odd Arne Næss

på Farstad.

 

Dyregod-dagane 2015.

Her deltok vi med mange flotte hønseraser, dverghøns,

perlehøns, kalkuner, duer, gås og ender. Høns med

kyllinger og moskusand med andunger var veldig populære.

Dyregod-dagane ble besøkt av over17 000 stk.

Viser til utfyllende referat fra Dyregod-dagane på hjemmesiden vår,

og på Dyregod-daganes hjemmeside.

 

Medlemsbladet Møre-Fjøra har i hovedsak blitt sendt til medlemmene

via e-post. De som ikke har e-post får den i papirutgave.

 

Oppdrettsliste 2015 er lagt ut på hjemmesiden vår. De som

ønsket det kunne få oppdrettslista i papirformat, men vi fikk

ingen henvendelser om dette.

Oppslutning om oppdrettslista kunne vært bedre.

 

Det var ingen fra Møre og Romsdal Rasefjærfeklubb som deltok på Landsutstillinga på Lindesnes, men på Østlandsutstillinga på Jarlsberg

deltok flere fra klubben vår, og gjorde det egentlig veldig godt.

 

Facebook/Hjemmeside

Klubbens hjemmeside www.mrrfk.com og facebookside

har vært veldig godt besøkt i 2015.

 

Delegater til årsmøtet i Norsk Rasefjærfeforbund på Quality Hotel

Alexandra i Molde 11. april var: Kjetil Uri, Ottar Hofseth, Frank Larsen

og Gjøran Storsæther

 

Økonomi og Regnskap.

Når det gjelder klubbens økonomi viser styret til

regnskapet for 2015 som vil bli lagt frem på årsmøtet.

 

 

Gjøran Storsæther

* sekretær -

Referat fra Slaktedagen 31. oktober.

Lørdag 31. oktober inviterte Tove Bjørnholm og Odd Arne Næss til slaktedag hjemme hos seg på Myrbø Gård på Farstad.

Slaktedag har lenge vært et ønske fra medlemmene, men det har ikke vært noen som ville ha tatt det på seg, - før nå.

17 stk. deltok. Tove og Odd Arne hadde lagt alt til rette med både bord og benker til å slakte på pluss redskap og rennende vann. Først ble det demonstrert slakting av gås. Den første ble flodd, den andre ribbet. Innmat som kan spises ble tatt ut, og det ble vist hvordan man renser en krås. Flere hadde med seg fugler til slakting, og de som ville fikk slakte selv, rense og ordne slaktet. Både gjess, and og hanekyllinger ble slaktet. Etterhvert begynte det å regne, og da ble hele gjengen invitert inn på Myrbø Pub. Det var en opplevelse i seg selv. Her ble det mye fugleprat og loddsalg.

Myrbø Gård ligger idyllisk til på Farstad, og området var tilrettelagt for svømmefugl fra naturens side. Ender og svaner hadde store fine dammer å

boltre seg i. Takk til Tove og Odd Arne for gjestfriheten og opplegget. Vi hadde en kjempedag.

 

GJØRAN

Referat fra

   Medlemstreff med dugnad på

   Batnfjordsøra lørdag 29. aug.

 

Vi var 13 stk. som møtte opp på medlemstreff med

dugnad og forberedelse til Dyregod-dagane 2015

den siste lørdagen i august.

 

Det ble gjort en kjempeinnsats. Bur ble reparert og not

ble trukket over burene og dammen til svømmefuglene.

I alt har vi nå 16  bur tilsammen inkl. andedammen.

Torbjørn hadde lånt bort kyllinghuset sitt, og fått det

kjørt ned på messeområdet og plassert det på plassen

vår. Det er konstruert slik at taket er hengslet kan løftes

opp på en slik måte at man kan stå og se ned i kyllinghuset.

Kyllinghuset består av tre store rom, er isolert og har

montert el-anlegg. Det var bare å koble på strøm.

Vi tok felles lunsj, og det ble avtalt hvem som stiller

med fugler. Alle ble oppfordret til å ta med egg til eggut-

stillinga som vi skal ha i år også.

Det ble bestemt å kjøpe et partytelt i tilfelle nedbør.

PR- materiell som brosjyrer og Hobbyfjærfe vil bli delt

ut til interesserte, og klubbens «Informasjon og start

guide» vil bli lagt ut for salg. 

 

Det ble avtalt at vi skulle sette inn fuglene på torsdags

ettermiddag (3. sept.)

Takk for dugnadsinnsatsen.

 

Referat fra Dyregod-dagane.

Dyregod-dagane 2015 ble arrangert 4. -6. september, og

ble besøkt av ca. 17 000. Svært mange av disse var innom

standen vår. Må si at det var en enorm interesse for fuglene

våre. Nina hadde pyntet området med blomster. 

Partyteltvar satt opp sammen med bord og benker.

Laminerte plakater i farger med bilde og info om de

utstilte rasene var hengt på burene. Noen plakater hadde vi

fra før, og de vi manglet ordnet Endre med.

Informasjon i form av Hobbyfjærfe, Møre-Fjøra m.m. ble delt

og, «Informasjon og start guiden» ble solgt til interesserte.

Det ble mang en fugleprat, og etterspørselen etter kyllinger,

høns og andre fugler var stor.

Flere ønsket også å bli medlem av Møre og Romsdal

Rasefjærfeklubb.

Vi viste fram en utrolig fin samling fugler. 

Følgende medlemmer hadde med fugler:

Eirik og Endre Romuld: Norsk Hvit gås, Mignonand,

Mandarinand, Moskusand med kyllinger, Malayer og

Norske Jærhøns.

Nina Venaas: Div. kyllinger(ca. ei uke gamle), Eurovaktel,

Isbar, Brahma, Silkehøns og Wyandotte.

Daghild Rånes: Ancona

Odd Arne Wiik:Hvit dverg Kochin høne med

kyllinger, og Gullfasan (Rød og Gul)

Gjøran Storsæther:Sumatra, Legbar og Hollandske

dverghøns (div.farge),

     

Eggutstillingen vi hadde var også vellykket, og tiltrakk seg

mye folk. Vi hadde egg fra høns, dverghøns, vaktler, fasaner

og rapphøns. Det var et fint sammensatt fargespekter med

grønne/blå,brune, hvite og egg med prikker/flekker.

Aldri har vi hatt en slik innbydende stand med så mange fugler,

Dette var de 7. Dyregod-dagane og Møre og Romsdal Rasefjærfe-

klubb har deltatt på samtlige Dyregod-dager. Det er Torbjørn

Ræstad som har vært primus motor for at klubben skulle

markere seg på denne, Midt-Norges største landbruksmesse.

Området som vi har hatt i alle disse årene er blitt opparbeidet

og utviklet mer og mer for hvert år. Det ligger sentralt til på

messeområdet, og er anlagt slik ar de besøkende kommer nær

fuglene slik at de kan beskue herligheten på nært hold.

 

Det var bra vi hadde gått til anskaffelse av partytelt, for på

lørdags ettermiddag ble det regn (kraftige regnbyger). Det

regnet godt hele natta til søndag, men fra søndags morgen

ble det oppholdsvær heldigvis.

Vi la presenning over burene så fuglene hadde det bra.

 

Takk til alle sammen som var med å gjøre en innsats for

klubben på Dyregod-dagane. Uten dere, ingen aktiv klubb.

Vi treffes vel neste år ??

 

                                                          Ref. v/Gjøran Storsæther

19.08.2015

Referat fra medlemstreff

hos Eirik og Endre Romuld 6. juni -15.

 

Lørdag 6. juni gikk nok et vellykket medlemstreff av stabelen på Hustad hos Eirik og Endre Romuld. 16 stk. var tilstede. Først ble vi guidet rundt og fikk se alle de fine fuglene som Eirik og Endre har, og fuglepraten gikk livlig blant møtedeltagerne. Her var det både høns, dverghøns, svømmefugler, fasaner og kalkuner.

Ruging og oppdrett av kyllinger var et naturlig tema som passet til årstiden. Erfaringer ble utvekslet, og råd og tips for å få bedre klekkeresultat m.m. ble gitt og tatt i mot.

Det er ønske om å arrangere en felles slaktedag i høst der tanken er at erfarne «slaktere» skal dele sin kunnskap og erfaring med nybegynnere.

Vi har tidligere søkt etter noen med øks og hoggstabbe til å ta på seg dette arrangementet, men har ennå ikke fått tilbakemelding fra noen «slaktere».

Dette må vi prøve å få til. Ta kontakt dersom du kan ta på deg å arrangere en slaktedag.

Ønsker også kontakt med noen som kan tenke seg å invitere til medlemstreff.

 

Jan T. Jemtegård fikk overrekkt Hedersdiplom som bevis på at han er utnevnt til æresmedlem i klubben vår. Klubbens andre æresmedlem, Oddleif Resheim, mottok Hedersdiplom på medlemstreff hos Odd Arne Wiik 9. mai. 

 

Eirik og Endre hadde satt opp et partytelt der vi benket oss og inntok en bedre lunsj, kjøpte lodd og fordelte premier. Personlig glemmer jeg aldri svelene vi fikk servert................

 

Flere støtter nå klubben med Grasrotandelen. Håper flere vil gjøre dette.

Vi trenger de inntektene vi kan få. Klubbens organisasjonsnummer er: 915

200 508.

 

Takk til Eirik og Endre for å ha lagt tilrette for nok et vellykket medlemstreff. Vi kommer gjerne tilbake.

 

                                                                               Ref. v Gjøran

Mandag 11. november

Referat fra Medlemsmøte

hos Odd Arne Wiik 9. mai.

 

         En strålende opplagt Odd Arne guidet oss rundt blant fuglene. Her var det flere typer fasaner, høns, dverghøns, vaktler og ender i alle      regnbuens farger. Fuglepraten gikk livlig, og erfaringer med       forskjellige fjærferaser samt ruging og klekking ble utvekslet mellom møtedeltagerne.

         Oddleif E. Resheim fikk overrekt Hedersdiplom som bevis på at han         er utnevnt til æresmedlem i klubben vår. Jan T. Jemtegård som ikke   var tilstede på møtet vil få overrekt sin Hedersdiplom ved et senere arrangement.

         Det ble også referert fra årsmøtet i Norsk Rasefjærfeforbund i Molde

         11.april. Som kjent så arrangerte Møre og Romsdal Rasefjærfeklubb forbundets årsmøte i 2015.

         Vi fikk servert deilig middag av Aud pluss kaffe og kaker. Vi var 9  stykker som benket oss ned ved matbordet. Kunne gjerne ha vært   flere. Takk til Odd Arne og Aud for stor gjestfrihet. Her er vi alltid  velkommen. Det eneste negative var at klokka gikk så altfor fort. Den gjør det i godt selskap, og det var langt utpå ettermiddagen før vi brøt opp og dro hjem.

 

                                                             Ref. v/Gjøran

Årsmøte i Norsk Rasefjærfeforbund

  Quality Hotel Alexandra i Molde

         lørdag 11. april 2015

Møre og Romsdal Rasefjærfeklubb var vertskap for

årsmøtet i Norsk Rasefjærfeforbund 2015. I underkant av 30

delegater fra de fleste rasefjærfeklubbene i Norge var tilstede.

Fra klubben vår deltok fire delegater: Kjetil Uri, Frank H.

Larsen, Ottar Hofseth og Gjøran Storsæther.

Før årsmøtet startet kl. 13.00 hadde vi felles lunsj kl. 12.00.

Årsmøtet gikk veldig greit. Det som tok lengst tid var revidering

av lover og vedtekter for Norsk Rasefjærfeforbund.

Dette er såpass mye arbeid, og for å få gjort dette skikkelig må

vi ha mer tid. Derfor ble det satt ned en komitè med ett medlem

fra hver lokalklubb som skal møtes i Bergen første helga i juni

for å gjøre dette arbeidet ferdig. Kjetil Uri ble valgt fra Møre og

Romsdal RFK.

Tormod Eikeland fra Rogaland ble valgt som ny leder i Norsk

Rasefjærfeforbund, og vår leder Kjetil Uri ble valgt som styre-

medlem i forbundet.

Avsluttet med årsmøtemiddag kl. 20.00. Det var veldig kjekt

å delta på årsmøtet å treffe likesinnede fra hele landet.

Et fyldigere referat fra Årsmøtet kommer i Hobbyfjærfe nr.3

og på Norsk Rasefjærfeforbund sin hjemmeside.

 

 

                                                          Ref. v/Gjøran Storsæther

Mandag 02. Mars

Årsmøtereferat 2015

 

Årsmøtet ble holdt i kantina hos Felleskjøpet i Molde                                                           

lørdag 28. februar kl. 12.00. - 17 stk. var tilstede.

                                                                                                          

Sak 1 - VELKOMMEN/KONSTITUERING                                                                                                     Leder ønsket årsmøterepresentantene velkommen.

Ingen merknader til innkalling/saksliste.                                                                                          Gjøran Storsæther ble valgt til ordstyrer og referent.

Sandra Maria Uri og Eirik Romuld ble valgt til å skrive under årsmøteprotokollen.

 

Sak 2 - ÅRSMELDING                                                                                                                           Årsmeldinga ble godkjent uten merknader.

 

Sak 3 - REGNSKAP OG ØKONOMI                                                                                                 Regnskapet ble lagt fram for årsmøtet av kasserer Lars Eidsvaag.

Regnskapet ble godkjent.

 

Sak 4 - PROGRAM 2015

Vi skal prøve å arrangere minst 4 medlemsmøter i 2015.                               

Det første medlemsmøte blir i mai hos Odd Arne Wiik på Averøya.

Kommer tilbake til dag og dato.

Også i år skal klubben delta på Dyregod-dagene i Batnfjorden første helga i september. Torbjørn Ræstad ble valgt som leder i «Dyregodkomiteen».

Lørdagen før Dyregod-dagane blir det medlemsmøte med dugnad på Batnfjordsøra.

I høst vil det også bli et medlemsmøte hos Endre og Eirik Romuld på Hustad i Fræna kommune.

Vi håper å få til et medlemsmøte til i løpet av året.

Oppdrettsliste for 2015. Oppfordrer medlemmene til å slutte opp om oppdretts-lista. Ta kontakt med Endre på e-post: endre_666@hotmail.com

Oppdrettlista ligger på hjemmesiden vår www.mrrfk.com

Vi tar forbehold om forandringer i planene.

 

Sak 5 – ÅRSMØTE I NORSK RASEFJÆRFEFORBUND I MOLDE 11. APRIL.

Lørdag 11. april er Møre og Romsdal Rasefjærfeklubb vertskap for årsmøtet  i Norsk Rasefjærfeforbund. Det vil bli arrangert på Quality Hotel Alexandra i Molde.                                                                                                                                  Styret orienterte om årsmøtet.

 

Sak 6 – REGISTRERING AV KLUBBEN I BRØNNØYSUND-

REGISTRENE.

Klubben skal registreres i Brønnøysundregistrene (frivillighetsregisteret og enhetsregisteret). Når dette er  i orden kan klubben motta grasrotandel fra Norsk  Tipping. Oppfordrer medlemmene til å støtte dette.

 

Sak 7 – SAKER FRA MEDLEMMENE

Ingen saker fra medlemmene, men styret orienterte årsmøtet om at styret har vedtatt å utnevne Jan T. Jemtegård og Oddleif E. Resheim til æresmedlemmer i  Møre og Romsdal Rasefjærfeklubb, for sin innsats for klubben gjennom mange år. Begge to var med å stifte klubben i 1994. Årsmøtet sluttet seg enstemmig til dette. Styret skal sjekke ut om Norsk Rasefjærfeforbund har egne  statutter/regler for dette.

 

SAK 8 – PRESENTASJON AV INFORMASJONSBROSJYREN

SOM KLUBBEN HAR GITT UT.

Styret orienterte om bakgrunnen for at informasjonsbrosjyren ble laget. Brosjyren er på 28 sider og er en nyttig start guide for fjærfefolk.

Brosjyren koster kr. 30,-

 

Sak 9 – VALG                                                                                                                                                      Valgkomiteen ved leder Frank H. Larsen la fram  forslag til nytt styre og andre tillitsvalgte.

Ingen andre forslag ble satt fram.                                                                         

Styret for 2015 fikk følgende sammensetning:

Leder: Kjetil Uri - valgt for 1år

Nestleder: Frank H. Larsen - valgt for 2 år

Kasserer: Lars M. Edsvaag - valgt for 2 år

Sekretær: Gjøran Storsæther - ikke på valg

Web.red: Endre Romuld - valgt for 2 år

Styremedlem: Ottar Hofseth - ikke på valg

Styremedlem: Jan T. Jemtegård - ikke på valg


Vara medlem: Odd Arne Wiik - valgt for 2 år

Vara medem: Ola Ulset - ikke på valg


Web. Ansvarlig og redaktør for klubbens hjemmeside:

                              Endre Romuld.

 

Materialforvaltere: Kjetil Uri -  Sunnmøre  

                            Gjøran Storsæther -Nordmøre/Romsdal.  

                              (Begge valgt for ett år)

 

Valgkomite: Torbjørn Ræstad (leder), Jan T. Jemtegård og

                   Nina Venaas

 

Valg av delegater til NRFFs Landsmøte 11. april 2015 på Quality Hotel Alexandra i Molde. Disse ble valgt til delegater:  Kjetil Uri, Gjøran Storsæther, Frank H. Larsen, Endre Romuld og Ottar Hofseth

 

DISPONERING AV KLUBBENS BANKKONTO.                                 

Kasserer Lars M. Eidsvaag, Ottar Hofseth og Gjøran

Storsæther disponerer klubbens bank konto nr. 0530 46 48408

 

 

 

 

Ref. Gjøran Storsæther (se kr.)